REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI JEDNORAZOWEJ

§ 1 DEFINICJE

Dane Użytkownika

informacje o Kontach i ich właścicielach udostępniane przez Mechanizm Dostępu

Dane Uwierzytelniające

dane służące uwierzytelnieniu Użytkownika wobec Dostawcy z wykorzystaniem

Mechanizmu Dostępu

Dostawca

dostawca usług płatniczych, prowadzący Konto (w szczególności bank, SKOK lub inna osoba prawna w zakresie, w jakim odrębne przepisy uprawniają je do

świadczenia usług płatniczych), udostępniający Mechanizm Dostępu

Dzień Roboczy

dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

Partner

podmiot, na rzecz którego Kontomatik udostępnia Dane Użytkownika

Kontomatik

KONTOMATIK UAB z siedzibą w Wilnie, przy ul. Upes 23, LT-08128 Wilno, Litwa, o kodzie osoby prawnej 304852516, kod VAT: LT100011837810, będący instytucją płatniczą świadczącą wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku, nadzorowaną przez Bank Litwy (Lietuvos bankas), uprawnioną do świadczenia usług płatniczych na terytorium Litwy, Czech, Estonii, Francji, Niemiec, Włoch, Łotwy, Polski, Portugalii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii, wpisaną do rejestru prowadzonego przez Bank Litwy pod numerem LB000487 na mocy decyzji z dnia 17 grudnia 2018 r., adres e-mail: contact.lt@kontomatik.com, adres strony internetowej: https://kontomatik.com. Szczegóły dotyczące zezwolenia na świadczenie usług

płatniczych można znaleźć na stronie internetowej: https://www.lb.lt/en/sfi- financial-market-participants/kontomatik-uab

Mechanizm Dostępu

kanał dostępu online do jednego lub więcej Kont zapewniany przez Dostawcę

Narzędzie Kontomatik

aplikacja internetowa Kontomatik służąca do komunikacji pomiędzy Kontomatik

a Użytkownikiem oraz pomiędzy Kontomatik a Mechanizmem Dostępu

Umowa

umowa pomiędzy Użytkownikiem a Kontomatik zawarta na warunkach

wynikających z Regulaminu

Usługa Jednorazowa

usługa jednorazowego dostępu przez Kontomatik do Danych Użytkownika oraz

przekazania ich Partnerowi

Użytkownik

osoba fizyczna korzystająca z Narzędzia Kontomatik, uprawniona do korzystania z

Usługi Jednorazowej zgodnie z §3 pkt 5

Konto

rachunek płatniczy lub równoważna usługa dostępna za pośrednictwem

Mechanizmu Dostępu

Regulamin

niniejszy Regulamin Świadczenia Usługi Jednorazowej

Serwis Partnera

strony www, narzędzia internetowe lub aplikacje mobilne Partnera, umożliwiające

skorzystanie z Usługi Jednorazowej przy użyciu Narzędzia Kontomatik

PSD2

Payment Services Directive - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, zmieniająca dyrektywy 2002/65/WE, 2009/110/WE, 2013/36/UE i rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 oraz uchylająca dyrektywę 2007/64/WE (Tekst

mający znaczenie dla EOG)

RODO

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE

Siła wyższa

zdarzenia takie jak przemoc zbrojna, w tym: wojna, wojna domowa, rewolucje, zamieszki, rozruchy, akty wandalizmu, sabotażu i akty terroryzmu; strajki, blokady, epidemie; działania sił natury takie jak: katastrofy naturalne, silne burze, huragany, trzęsienia ziemi, powodzie, uderzenie pioruna, długotrwałe silne opady lub inne podobne wydarzenia, które mogą wystąpić pomimo rozsądnych wysiłków

Kontomatik, aby zapobiec, uniknąć, opóźnić lub złagodzić skutki takich wydarzeń


§ 2 PRZEDMIOT REGULAMINU


 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia przez Kontomatik Usługi Jednorazowej, która składa się z następujących i powiązanych ze sobą etapów:


 1. wykonania usługi dostępu do informacji o rachunku w rozumieniu krajowych i europejskich przepisów regulujących świadczenie usług płatniczych, w szczególności PSD2,
 2. przekazania Danych Użytkownika do Partnera, na podstawie Regulaminu oraz zgodnie z europejskimi i krajowymi przepisami, w szczególności RODO.


 1. Kontomatik przetwarza dane osobowe Użytkownika niezależnie od Partnera, jako samodzielny administrator tych danych. Każdy z nich jest w związku z tym wyłącznie odpowiedzialny za proces przetwarzania danych. Informacje o przetwarzaniu danych przez Kontomatik znajdują się w Klauzuli informacyjnej. Obowiązek udostępnienia informacji o zasadach przetwarzania danych przez Partnera ciąży na Partnerze.


 1. Z uwagi na charakter Usługi Jednorazowej, która wykonywana jest niezwłocznie, Użytkownik, będący konsumentem, przyjmuje do wiadomości, że wyrażając zgody na rozpoczęcie jej świadczenia przed upływem 14- dniowego terminu na odstąpienie od Umowy, utraci prawo do takiego odstąpienia.


§ 3 POSTANOWIENIA OGÓLNE


 1. W ramach Usługi Jednorazowej  Kontomatik uzyskuje dostęp do Danych Użytkownika, zgodnie z Klauzulą informacyjną, w celu przekazania ich do Partnera, poprzez Mechanizm Dostępu.
 2. Do korzystania z Usługi Jednorazowej uprawniona jest jedynie osoba fizyczna, która:
 1. ukończyła osiemnasty rok życia;
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 3. jest właścicielem, współwłaścicielem Konta lub posiada do niego dostęp na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez właściciela lub współwłaściciela, a w przypadku gdy właścicielem jest osoba prawna - pełnomocnictwo powinno być udzielone zgodnie z reprezentacją tej osoby;
 4. posiada Dane Uwierzytelniające.
 1. Do skorzystania z Usługi Jednorazowej niezbędne jest podjęcie przez Użytkownika czynności w celu zawarcia umowy z Partnerem, za pośrednictwem Serwisu Partnera. Kontomatik nie jest stroną umowy ani innej relacji prawnej pomiędzy Użytkownikiem a Partnerem, ani nie wykonuje czynności z zakresu pośrednictwa w jej nawiązaniu.
 2. W celu skorzystania z Usługi Jednorazowej Użytkownik powinien:
 1. wybrać Narzędzie Kontomatik w Serwisie Partnera;
 2. wskazać Dostawcę Mechanizmu Dostępu za pośrednictwem Narzędzia Kontomatik;
 3. zaakceptować Regulamin oraz wyrazić zgody niezbędne do rozpoczęcia i świadczenia Usługi Jednorazowej.
 1. Poprzez podanie Danych Uwierzytelniających Użytkownik upoważnia Kontomatik do uzyskania dostępu do Danych Użytkownika, poprzez dostęp do jednego lub więcej Kont dostępnych z wykorzystaniem Mechanizmu Dostępu, z zastrzeżeniem ust. 9.
 2. Jeżeli Mechanizm Dostępu posiada taką funkcjonalność, Użytkownik zobowiązany jest wyznaczyć Konta, do których dostęp uzyska Kontomatik. Jeśli funkcjonalność wyboru Kont nie jest dostępna, Kontomatik może uzyskać dostęp do wszystkich Kont dostępnych poprzez Mechanizm Dostępu.


 1. W momencie skorzystania z Usługi Jednorazowej Użytkownik jest zobowiązany:
 1. posiadać wszelkie niezbędne uprawnienia do korzystania z Mechanizmu Dostępu oraz Danych Uwierzytelniających;
 2. być uprawnionym do dysponowania informacjami dostępnymi za pośrednictwem Mechanizmu Dostępu w zakresie niezbędnym do skorzystania z Usługi Jednorazowej, w tym, w zakresie ujawnienia Danych Użytkownika Partnerowi oraz Kontomatik.
 1. Po wykonaniu Usługi Jednorazowej Kontomatik nie uzyskuje ponownego dostępu do Konta.


§ 4 WARUNKI ZAWARCIA UMOWY


 1. Dla prawidłowości rozpoczęcia i świadczenia Usługi Jednorazowej niezbędne jest zawarcie Umowy.
 2. Do zawarcia Umowy dochodzi z chwilą akceptacji Regulaminu oraz wyrażenia przez Użytkownika stosownych zgód.
 3. Umowa zawierana jest na czas określony, potrzebny na realizację Usługi Jednorazowej. Usługa Jednorazowa jest wykonywana niezwłocznie, z zachowaniem ograniczeń Mechanizmu Dostępu.
 4. Uznaje się, że Usługa Jednorazowa została wykonana z chwilą przekazania Danych Użytkownika do Partnera.
 5. Usługa Jednorazowa jest świadczona bez pobierania opłat od Użytkownika.


§ 5 BEZPIECZEŃSTWO USŁUGI JEDNORAZOWEJ


 1. Do korzystania z Usługi Jednorazowej wymagane jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu z zainstalowaną najnowszą stabilną wersją przeglądarki Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Samsung Internet ze standardową konfiguracją oraz z włączoną obsługą plików cookies oraz skryptów JavaScript.
 2. Korzystanie z Usługi Jednorazowej jest dozwolone wyłącznie w celach zgodnych z przepisami prawa

i Regulaminem.

 1. Zakazane jest przesyłanie z wykorzystaniem Usługi Jednorazowej treści o charakterze bezprawnym oraz treści naruszających prawa innych osób.
 2. Przy korzystaniu z Usługi Jednorazowej, Użytkownik zobowiązany jest do stosowania zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego, zapewniającego odpowiedni poziom bezpieczeństwa danego urządzenia oraz do ochrony swojego urządzenia przed nieuprawnionym użyciem (np. poprzez używanie kodu PIN, logowanie danymi biometrycznymi).
 3. Realizacja Usługi Jednorazowej może być uzależniona od usług świadczonych przez podmiot trzeci (np. operatora

telefonii komórkowej lub dostawcę Internetu), za które Kontomatik nie odpowiada.

 1. Wszelkie dane i informacje podawane przez Użytkownika powinny być zgodne z prawdą, zaś w razie ich zmiany Użytkownik powinien je niezwłocznie zaktualizować lub poinformować o zmianie w inny sposób odpowiednie podmioty zaangażowane w proces świadczenia Usługi Jednorazowej.
 2. Kontomatik odmawia wykonania Usługi Jednorazowej jeśli:
 1. Użytkownik nie podał Danych Uwierzytelniających lub podane Dane Uwierzytelniające są nieprawidłowe, nieaktualne, niekompletne, zablokowane, zastrzeżone lub z innych przyczyn uniemożliwiają uwierzytelnienie w Mechanizmie Dostępu;
 2. Dostawca odmówił Kontomatik dostępu do Konta lub dostęp do Konta jest z innych przyczyn niemożliwy;
 3. stwierdzi, że wykonanie Usługi Jednorazowej skutkowałoby nielegalnym lub nieuprawnionym dostępem do

Konta;

 1. stwierdzi, że Użytkownik podejmuje działania w celu niewłaściwego korzystania z Narzędzia Kontomatik (np. poprzez kopiowanie, modyfikację, obejście środków bezpieczeństwa) lub wykorzystuje je do celów innych niż te, do których są przeznaczone.
 1. Wykonanie Usługi Jednorazowej następuje z wykorzystaniem procedur uwierzytelniających zapewnianych Użytkownikowi przez Dostawcę.
 2. Użytkownik wprowadza Dane Uwierzytelniające wyłącznie w celu wykonania Usługi Jednorazowej przez Kontomatik. Kontomatik nie wymaga od Użytkownika podania Danych Uwierzytelniających w innym celu, w tym przed rozpoczęciem i po zakończeniu świadczenia Usługi Jednorazowej. W szczególności Kontomatik nie wymaga podania Danych Uwierzytelniających osobom trzecim, w tym Partnerom. Ewentualne podanie tych danych osobom trzecim może zagrażać bezpieczeństwu danych i środków finansowych Użytkownika.


§ 6 DOSTĘPNOŚĆ USŁUGI


 1. Z Usługi Jednorazowej można korzystać przez całą dobę, przez wszystkie dni w roku.
 2. Kontomatik ma prawo do wprowadzania zmian w metodach dostępności, działania, specyfikacjach technicznych itp., co może powodować przerwę w świadczeniu Usługi jednorazowej. Kontomatik ma prawo do zaprzestania świadczenia Usług w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych i innych czynności, niezbędnych do zapewnienia prawidłowego działania Usługi jednorazowej.


§ 7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ


 1. Kontomatik świadczy Usługę w sposób profesjonalny, dbając o jej jakość, z zachowaniem bezpieczeństwa.
 2. Ze względu na charakter Usługi Jednorazowej Kontomatik nie gwarantuje poprawności ani dokładności informacji pobranych w ramach Usługi.
 3. Kontomatik nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości lub utrudnienia w świadczeniu Usługi Jednorazowej, w szczególności leżących po stronie Partnera lub Dostawcy, a także wywołanych Siłą Wyższą.
 4. Kontomatik nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje finansowe lub innego rodzaju decyzje podejmowane przez Użytkownika lub na jego rzecz, w związku z realizacją Usługi Jednorazowej, przez Partnerów lub jakiekolwiek inne podmioty. Kontomatik nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody poniesione w związku ze świadczeniem Usługi Jednorazowej, w tym utracone korzyści.


§ 8 REKLAMACJE I ROZWIĄZYWANIE SPORÓW


 1. Reklamacja dotycząca Usługi Jednorazowej świadczonej przez Kontomatik może być złożona:
 1. w formie pisemnej – przesyłką pocztową,
 2. ustnie – telefonicznie pod numerem telefonu +370 682 89431 (stawka za połączenie liczona według stawki operatora)
 1. elektronicznie pod adresem e-mail: contact.lt@kontomatik.com

Ze względu na brak odrębnej jednostki, która posiada możliwość osobistej obsługi Użytkowników, nie jest możliwe złożenie reklamacji osobiście w miejscu prowadzenia działalności Kontomatik.

 1. Reklamacja powinna zawierać przynajmniej:
 1. opis zdarzenia będącego podstawą zgłoszenia reklamacji,
 2. adres do korespondencji, a jeżeli Użytkownik wnioskuje o udzielenie odpowiedzi na reklamację pocztą elektroniczną – adres poczty elektronicznej.
 1. Użytkownik jest zobowiązany udzielić Kontomatik wyjaśnień i pomocy w sprawach związanych ze zgłoszoną przez Użytkownika reklamacją, jeśli udzieleniu wyjaśnień lub pomocy nie sprzeciwiają się przepisy obowiązującego prawa. Wszelkie wyjaśnienia powinny być przekazywane w terminie siedmiu dni od otrzymania przez Użytkownika zapytania ze strony Kontomatik.
 2. Reklamacja rozpatrywana jest bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 15 Dni Roboczych od dnia jej otrzymania, z zastrzeżeniem pkt. 36. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem, a w przypadku odpowiedzi udzielonych na piśmie – nadanie w placówce pocztowej operatora wyznaczonego.
 3. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 15 Dni Roboczych, termin ten może zostać wydłużony do 35 Dni Roboczych, przy czym w takim przypadku Kontomatik wyjaśnia przyczynę opóźnienia, wskazuje okoliczności które muszą zostać ustalone w celu rozpatrzenia sprawy oraz określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, nie dłuższy niż 35 Dni Roboczych od dnia otrzymania reklamacji.
 4. Odpowiedź na reklamację udziela się w postaci papierowej lub, po uzgodnieniu z Użytkownikiem, pocztą elektroniczną.
 5. W przypadku, gdy Użytkownik jest niezadowolony ze sposobu rozstrzygnięcia reklamacji, Użytkownik ma do

wyboru:

 1. skorzystanie z trybu pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich;
 2. w przypadku, gdy Użytkownik skorzystał z Usługi Jednorazowej w celu realizacji osobistych, rodzinnych lub domowych potrzeb - zwrócenie się do Banku Litwy celem pozasądowego rozstrzygnięcia sporu w ciągu jednego roku (szczegóły procedury znajdują się na stronie internetowej

https://www.lb.lt/en/dbc-settle-a-dispute-with-a-financial-service-provider)

 1. skorzystanie z platformy ODR (European Online Dispute Resolution platform) dostępnej pod adresem:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/


§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE


 1. Regulamin jest dostępny do pobrania na stronie https://signin.kontomatik.com/documents/Kontomatik-terms-of-service_PL.pdf
 2. Kontomatik zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązywać będą od dnia ich opublikowania

na stronie Serwisu.

 1. Z zastrzeżeniem §2 pkt 3 Użytkownik jest uprawniony do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn i bez zapłaty jakiejkolwiek kary z tego tytułu w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Termin uważa się za zachowany, jeżeli oświadczenie o odstąpieniu zostało wysłane przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone na piśmie albo przesłane wiadomością e-mail na adres:

contact.lt@kontomatik.com

 1. Jeśli działania Kontomatik naruszają w ocenie Użytkownika prawo, Użytkownik jest uprawniony do złożenia skargi na działalność Kontomatik do Banku Litwy:

https://www.lb.lt/en/

 1. Regulamin i Umowa podlegają prawu litewskiemu i będą zgodnie z nim interpretowane. Jeśli jednak Użytkownik mieszka w innym kraju niż Litwa, nie powinno to mieć wpływu na prawa i obowiązki wynikające z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa kraju UE / EOG, w którym świadczona jest Usługa Jednorazowa, zwłaszcza jeżeli Użytkownik jest konsumentem.
 2. Wszelkie spory wynikłe w związku z Regulaminem nierozwiązane polubownie, rozstrzygane są przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny. Sądem właściwym miejscowo według siedziby Kontomatik jest sąd powszechny w Wilnie (Litwa), co nie ogranicza uprawnienia Użytkownika do poddania sporu pod rozstrzygnięcie innego sądu, w przypadku, gdy uprawnienie takie przysługuje Użytkownikowi na mocy obowiązującego prawa, zwłaszcza jeżeli Użytkownik jest konsumentem.

Strona | 6

 1. Kontomatik posiada polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej udzieloną w celu zabezpieczenia roszczeń Użytkowników związanych z nieuprawnionym dostępem do informacji o rachunku płatniczym lub nieuprawnionym użyciem takich informacji.
 2. Bieżąca komunikacja pomiędzy Użytkownikiem a Kontomatik odbywa się z wykorzystaniem Narzędzia Kontomatik oraz za pośrednictwem poczty e-mail lub innych mediów cyfrowych.