VIENREIZĒJĀ PAKALPOJUMA SNIEGŠANAS NOTEIKUMI

1 § DEFINĪCIJAS

Lietotāja dati

Piekļuves mehānisma sniegtā informācija par Kontiem un to īpašniekiem.

Autentifikācijas dati

Dati, kas izmantoti, lai Lietotāju autentificētu Piegādātājam, izmantojot Piekļuves mehānismu.

Piegādātājs

Maksājumu pakalpojumu piegādātājs, kas pārvalda kontu, nodrošina

Piekļuves mehānismu.

Darba diena

Diena no pirmdienas līdz piektdienai, izņemot svētku dienas.

Partneris

Subjekts, kuram Kontomatik nodrošina lietotāja datus.

Kontomatik

KONTOMATIK UAB reģistrēta Viļņā, Upes 23 ielā, LT-08128 Viļņa, Lietuva, ar juridiskas personas kodu 304852516, PVN kods: LT100011837810, ir maksājumu iestāde, kas sniedz tikai konta informācijas pakalpojumu, kuru pārrauga Lietuvas banka (Lietuvos bankas) un ir pilnvarota sniegt maksājumu pakalpojumus Lietuvā, Čehijā, Igaunijā, Francijā, Vācijā, Itālijā, Latvijā, Polijā, Portugālē, Spānijā un Lielbritānijā, reģistrēta Lietuvas Bankas reģistrā ar numuru LB000487 saskaņā ar 2018. gada 17. decembra lēmumu, e-pasta adrese: contact.lt@kontomatik.com

vietnes adrese: https://kontomatik.com

Sīkāku informāciju par pilnvarojumu sniegt maksājumu pakalpojumus var atrast vietnē: https://www.lb.lt/en/sfi-financial- market-participants/kontomatik-uab

Piekļuves

mehānisms

Tiešsaistes piekļuves kanāls vienam vai vairākiem Piegādātāja

sniegtajiem kontiem.

Kontomatik rīks

Kontamatik tīmekļa lietojumprogramma tiek izmantota saziņai starp Kontomatik un Lietotāju un starp Kontomatik un Piekļuves mehānismu.

Līgums

Līgums starp Lietotāju un Kontomatik saskaņā ar principiem, kas

izriet no Noteikumiem.

Vienreizējais pakalpojums

Kontomatik Vienreizējais piekļuves pakalpojums Lietotāja datiem un to pārsūtīšana Partnerim.

Lietotājs

Fiziska persona, kas izmanto Kontomatik rīku, kurai ir tiesības izmantot Vienreizēju pakalpojumu saskaņā ar 3.§ 5. punktu.

Konts

Maksājumu konts vai līdzvērtīgs pakalpojums, kas pieejams, izmantojot Piekļuves mehānismu

Noteikumi

Šie vienreizēja pakalpojuma sniegšanas noteikumi.

Partnera vietne

Partnera vietnes, tīmekļa rīki vai mobilās lietojumprogrammas, kas

ļauj izmantot Vienreizējo pakalpojumu, izmantojot Kontomatik rīku

PSD2

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2015/2366 (2015. gada 25. novembris) par maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū, ar ko groza Direktīvas 2002/65/EK, 2009/110/EK un 2013/36/ES un Regulu (ES) Nr. 1093/2010 un atceļ Direktīvu 2007/64/EK

Dokuments attiecas uz EEZ) un Regulu (ES) Nr. 1093/2010 un atceļ Direktīvu 2007/64/EK (Dokuments attiecas uz EEZ).

VDAR

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada

27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK.


Nepārvarama vara

Tādi notikumi kā bruņota vardarbība, tostarp: karš, pilsoņu karš, revolūcijas, nekārtības, nemieri, vandālisma akti, sabotāža un terora akti; streiki, blokādes, epidēmijas; dabas spēku darbības, piemēram: dabas katastrofas, stipras vētras, viesuļvētras, zemestrīces, plūdi, zibens spēriens, ilgstoši spēcīgi nokrišņi vai citi notikumi, kas var notikt, neskatoties uz Kontomatik saprātīgajiem centieniem novērst, izvairīties, aizkavēt vai mazināt šādu notikumu sekas.


2 § NOTEIKUMU PRIEKŠMETS


 1. Šie noteikumi nosaka principus Kontomatik Vienreizējā pakalpojuma sniegšanai, kas sastāv no šādiem un saistītiem posmiem:
 1. konta informācijas pakalpojuma sniegšana valsts un Eiropas noteikumu izpratnē, kas reglamentē maksājumu pakalpojumu sniegšanu, jo īpaši PSD2,
 2. lietotāja datu sniegšana Partnerim, pamatojoties uz noteikumiem un saskaņā ar Eiropas un nacionālajiem noteikumiem, jo īpaši VDAR.


 1. Kontomatik apstrādā Lietotāja personas datus neatkarīgi no Partnera kā neatkarīgs datu administrators. Tāpēc katrs no viņiem ir pilnībā atbildīgs par datu apstrādes procesu. Informācija par Kontomatik veikto datu apstrādi ir atrodama Informācijas klauzulā. Pienākums sniegt informāciju par Partneru veikto datu apstrādes principiem ir Partnerim.


 1. Sakarā ar Vienreizējā pakalpojuma raksturu, kas tiek sniegts nekavējoties, Lietotājs, kas ir patērētājs, atzīst, ka, piekrītot pakalpojuma sniegšanas sākumam pirms 14 dienu termiņa beigām, lai atteiktos no Līguma, Lietotājs zaudēs tiesības uz šādu atteikšanos.


3 § VISPĀRĪGI NOTEIKUMI


 1. Vienreizējā pakalpojuma ietvaros Kontomatik iegūst piekļuvi lietotāja datiem saskaņā ar Informācijas klauzulu, lai tos pārsūtītu Partnerim ar Piekļuves mehānismu.
 2. Vienreizējā pakalpojuma izmantošanai tiesības ir tikai fiziskai personai:
 1. kura sasniegusi astoņpadsmit gadu vecumu;
 2. ar pilnīgu rīcībspēju;
 3. kura ir Konta īpašniece, līdzīpašniece vai kurai ir piekļuve tai, pamatojoties uz īpašnieka vai līdzīpašnieka piešķirtu pilnvaru, un, ja īpašnieks ir juridiska persona - pilnvaru jāpiešķir saskaņā ar šīs personas pārstāvību;
 4. kurai ir Autentifikācijas dati.
 1. Lai izmantotu Vienreizējo pakalpojumu, Lietotājam jāveic darbības, lai noslēgtu līgumu ar Partneri, izmantojot Partnera vietni. Kontomatik nav līgumslēdzēja vai citu tiesisku attiecību starp Lietotāju un Partneri puse, un tā neveic darbības, kas saistītas ar starpniecību tās izveidē.
 2. Lai izmantotu Vienreizēju pakalpojumu, Lietotājam ir pienākums:
 1. partnera vietnē atlasīt Kontomatik rīku;
 2. caur Kontomatik rīku norādīt Piekļuves mehānisma Piegādātāju;
 3. pieņemt Noteikumus un izteikt piekrišanu, kas nepieciešama Vienreizēja pakalpojuma uzsākšanai un sniegšanai.
 1. Sniedzot Autentifikācijas datus, Lietotājs pilnvaro Kontomatik piekļūt lietotāja datiem, piekļūstot vienam vai vairākiem kontiem, kas pieejami, izmantojot Piekļuves mehānismu, ievērojot punktu 6.
 2. Ja Piekļuves mehānismam ir šāda funkcionalitāte, Lietotājam ir pienākums norādīt Kontus, kuriem Kontomatik piekļūs. Ja Konta izvēles funkcionalitāte nav pieejama, Kontomatik var piekļūt visiem kontiem, kas pieejami, izmantojot Piekļuves mehānismu..
 1. Vienreizējā pakalpojuma izmantošanas laikā Lietotājam ir pienākums:
 1. jābūt visām nepieciešamajām atļaujām, lai izmantotu Piekļuves mehānismu un Autentifikācijas datus;
 2. jābūt pilnvarotam rīkoties ar Piekļuves mehānismā pieejamo informāciju tiktāl, ciktāl tas nepieciešams Vienreizējā pakalpojuma izmantošanai, ieskaitot Lietotāja datu izpaušanu Partnerim un Kontomatik.
 1. Pēc Vienreizējā pakalpojuma sniegšanas Kontomatik vairs neiegūst piekļuvi Kontam.


4 § LĪGUMA NOSLĒGŠANAS NOSACĪJUMI


 1. Lai pareizi sāktu un nodrošinātu Vienreizēju pakalpojumu, nepieciešams noslēgt Līgumu.
 2. Līgums tiek noslēgts pēc Noteikumu pieņemšanas un Lietotāja piekrišanas.
 3. Līgums tiek noslēgts uz noteiktu laiku, kas nepieciešams Vienreizēja pakalpojuma sniegšanai. Vienreizējs pakalpojums tiek sniegts nekavējoties, ievērojot Piekļuves mehānisma ierobežojumus.
 4. Vienreizējais pakalpojums tiek uzskatīts par sniegtu pēc Lietotāja datu pārsūtīšanas Partnerim.
 5. Vienreizējs pakalpojums tiek sniegts no Lietotāja neiekasējot nekādas maksas.


5 § VIENREIZĒJA PAKALPOJUMA DROŠĪBA


 1. Lai izmantotu Vienreizēju pakalpojumu, jums ir jābūt ierīcei ar piekļuvi Internetam ar jaunāko stabilo Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Samsung Internet versiju ar standarta konfigurāciju un iespējotiem sīkfailiem un JavaScript.
 2. Vienreizēja pakalpojuma izmantošana ir atļauta tikai mērķiem, kas atbilst likumam un noteikumiem.
 3. Izmantojot Vienreizējo pakalpojumu ir aizliegts sūtīt nelegālu saturu vai saturu, kas pārkāpj citu cilvēku tiesības.
 4. Lietojot Vienreizēju pakalpojumu, Lietotājam ir pienākums izmantot atjauninātu pretvīrusu programmatūru, nodrošinot atbilstošu drošības līmeni konkrētai ierīcei un aizsargājot savu ierīci pret neatļautu izmantošanu (piem. PIN koda izmantošana, pieteikšanās ar biometriskiem datiem).
 5. Vienreizējā pakalpojuma sniegšana var būt atkarīga no pakalpojumiem, ko nodrošina trešā puse (piemēram, mobilo sakaru operators vai interneta pakalpojumu sniedzējs), par kuriem Kontomatik nav atbildīgs.
 6. Visiem Lietotāja sniegtajiem datiem un informācijai jābūt patiesai, un to izmaiņu gadījumā Lietotājam tie nekavējoties jāatjaunina vai citādā veidā jāinformē attiecīgās vienības, kas iesaistītas Vienreizējā pakalpojuma sniegšanas procesā.
 7. Kontomatik atsakās sniegt Vienreizēju pakalpojumu, ja:
 1. Lietotājs nav iesniedzis Autentifikācijas datus vai arī sniegtie Autentifikācijas dati ir nepareizi, novecojuši, nepilnīgi, bloķēti, ierobežoti vai citu iemeslu dēļ padara neiespējamu autentifikāciju ar Piekļuves mehānismu;
 2. Piegādātājs atteicās Kontomatik piekļūt kontam vai piekļuve kontam nav iespējama citu iemeslu dēļ;
 3. nosaka, ka Vienreizēja pakalpojuma sniegšana izraisīs nelikumīgu vai nesankcionētu piekļuvi Kontam;
 4. nosaka, ka Lietotājs veic darbības, lai nepareizi izmantotu Kontomatik rīku (piemēram, kopējot, pārveidojot, apejot drošības pasākumus) vai izmantojot tos citiem mērķiem, nevis tiem, kam tie paredzēti.
 1. Vienreizējais pakalpojums tiek veikts, izmantojot autentifikācijas procedūras, kuras Lietotājam nodrošina Piegādātājs.
 1. Lietotājs ievada Autentifikācijas datus tikai tam nolūkam, lai Kontomatik sniegtu Vienreizēju pakalpojumu. Kontomatik nepieprasa, lai Lietotājs sniedz Autentifikācijas datus citiem mērķiem, tostarp pirms Vienreizējā pakalpojuma sākuma un pēc tā beigām. It īpaši, Kontomatik nepieprasa Autentifikācijas datu sniegšanu trešajām pusēm, tostarp Partneriem. Iespējama šo datu izpaušana trešajām personām var apdraudēt Lietotāja datu un līdzekļu drošību.


6 § PAKALPOJUMA PIEEJAMĪBA


 1. Vienreizējo pakalpojumu var izmantot visu diennakti, visas dienas gadā.
 2. Kontomatik ir tiesības veikt izmaiņas pieejamības metodēs, darbībā, tehniskajās specifikācijās utt., kas var izraisīt pārtraukumu Vienreizēja pakalpojuma sniegšanā. Kontomatik ir tiesības pārtraukt Pakalpojumu sniegšanu, lai veiktu apkopi un citas darbības, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu Vienreizēja pakalpojuma pareizu darbību.


7 § ATBILDĪBA


 1. Kontomatik sniedz Pakalpojumu profesionāli, rūpējoties par tā kvalitāti un saglabājot drošību.
 2. Vienreizējā pakalpojuma rakstura dēļ Kontomatik negarantē Pakalpojuma ietvaros savāktās informācijas pareizību vai precizitāti.
 3. Kontomatik nav atbildīgs par nespēju vai grūtībām nodrošināt Vienreizēju pakalpojumu, jo īpaši no Partnera vai Piegādātāja puses, kā arī nepārvaramas varas dēļ.
 4. Kontomatik nav atbildīgs par jebkādiem finansiāliem vai citiem lēmumiem, ko Lietotājs vai viņa vārdā ir pieņēmuši Partneri vai citas struktūras saistībā ar Vienreizēja pakalpojuma ieviešanu. Kontomatik nav atbildīgs par tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, kas radušies saistībā ar Vienreizējā pakalpojuma sniegšanu, tostarp par zaudēto peļņu.


8 § SŪDZĪBAS UN STRĪDU RISINĀŠANA


 1. Sūdzību par Kontomatik sniegto Vienreizējo pakalpojumu var iesniegt:
 1. rakstiski - pa pastu,
 2. mutiski - pa tālruni +370 682 89 431 (zvana tarifs aprēķināts pēc operatora tarifa)
 3. elektroniski uz šādu e-pasta adresi: contact.lt@kontomatik.com.

Tā kā nav atsevišķas vienības, kas varētu personīgi apkalpot Lietotājus, nav iespējams personīgi iesniegt sūdzību Kontomatik uzņēmējdarbības vietā.

 1. Sūdzībā jāietver vismaz:
 1. notikuma apraksts, kas ir sūdzības pamatā,
 2. korespondences adrese, un, ja Lietotājs pieprasa atbildi uz sūdzību pa e-pastu - e-pasta adrese.
 1. Lietotāja pienākums ir sniegt Kontomatik paskaidrojumus un palīdzību jautājumos, kas saistīti ar Lietotāja iesniegto sūdzību, ja paskaidrojumu vai palīdzības sniegšana nav pretrunā ar piemērojamo likumu noteikumiem. Visi paskaidrojumi jāsniedz 7 dienu laikā pēc tam, kad Lietotājs ir saņēmis pieprasījumu no Kontomatik.
 2. Sūdzību izskata bez liekas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 15 darba dienu laikā no tās saņemšanas dienas, ievērojot 36. punktu. Lai ievērotu termiņu, pietiek atbildes nosūtīšana pirms tā beigām. Rakstiski sniegtu atbilžu gadījumā - nosūtīšana izraudzītā operatora pasta nodaļā.
 3. Īpaši sarežģītos gadījumos, kas neļauj izskatīt sūdzību un sniegt atbildi 15 darba dienu laikā, šo periodu var pagarināt līdz 35 darba dienām, un tādā gadījumā Kontomatik izskaidro kavēšanās iemeslu, norāda apstākļus, kas jānoskaidro, lai izskatītu lietu, un norāda paredzamo sūdzības izskatīšanas un atbildes sniegšanas datumu, kas nepārsniedz 35 darba dienas no sūdzības saņemšanas dienas.
 1. Atbilde uz sūdzību tiek sniegta papīra formā vai, pēc vienošanās ar Lietotāju, pa e-pastu.
 2. Gadījumā, ja Lietotājs ir neapmierināts ar sūdzības risināšanas veidu, Lietotājs var izvēlēties:
 1. patērētāju strīdu ārpustiesas izšķiršanas izmantošana;
 2. ja Lietotājs ir izmantojis Vienreizējo pakalpojumu personisko, ģimenes vai mājas vajadzību apmierināšanai - iesniegums Lietuvas Bankā ārpustiesas strīda izšķiršanai viena gada laikā (sīkāka informācija par procedūru atrodama vietnēhttps://www.lb.lt/en/dbc-settle-a-dispute-with-a-financial-service-provider)
 3. ODR platformas izmantošanu (European Online Dispute Resolution platform) kas pieejama vietnē: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


9 § NOBEIGUMA NOTEIKUMI


 1. Noteikumus var lejupielādēt vietnē https://signin.kontomatik.com/documents/Kontomatik- terms-of-service_LV.pdf
 2. Kontomatik patur tiesības grozīt noteikumus. Izmaiņas stāsies spēkā no to publicēšanas Vietnē dienas.
 3. Ievērojot 2.§ 3. punktu, Lietotājam ir tiesības atteikties no Līguma, nenorādot iemeslus un nemaksājot nekādu soda naudu 14 dienu laikā no tā noslēgšanas dienas. Termiņš tiek uzskatīts par ievērotu, ja paziņojums par anulēšanu ir nosūtīts pirms tā termiņa beigām. Paziņojums par anulēšanu jāiesniedz rakstiski vai jānosūta pa e-pastu uz šādu adresi: contact.lt@kontomatik.com
 4. Ja, pēc Lietotāja novērtējumu, Kontomatik rīcība pārkāpj likumu, Lietotājs ir tiesīgs iesniegt sūdzību par Kontomatik darbību Lietuvas Bankā: https://www.lb.lt/en/
 5. Noteikumus un Līgumu reglamentē un tos interpretēs saskaņā ar Lietuvas likumiem. Tomēr, ja Lietotājs dzīvo valstī, kas nav Lietuva, tam nevajadzētu ietekmēt tiesības un pienākumus, izriet no tās ES / EEZ valsts, kurā tiek sniegts Vienreizējais pakalpojums, tiesību aktu obligātajiem noteikumiem, it īpaši, ja Lietotājs ir patērētājs.
 6. Visus strīdus, kas rodas saistībā ar Noteikumiem, kuri nav atrisināti draudzīgā ceļā, izšķir vietējā un materiāli kompetentā vispārējā tiesa. Kompetentā Kontomatik atrašanās vietas tiesa ir vispārējā tiesa Viļņā (Lietuva), kas neierobežo Lietotāja tiesības iesniegt strīdu citā tiesā, ja Lietotājam ir tiesības uz to saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, it īpaši, ja Lietotājs ir patērētājs.
 7. Kontomatik ir civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise, kas piešķirta, lai nodrošinātu Lietotāju prasības, kas saistītas ar nesankcionētu piekļuvi maksājumu konta informācijai vai šādas informācijas neatļautu izmantošanu.
 8. Pastāvīga saziņa starp Lietotāju un Kontomatik notiek, izmantojot Kontomatik rīku un izmantojot e-pastu vai citus digitālos medijus.