ÜKSIKTEENUSE KASUTAJATINGIMUSED

§ 1 MÕISTED


Kasutaja andmed

Juurdepääsumehhanismi vahendusel edastatud teave Kontode kohta

Autentimisandmed

andmed,   mida   kasutatakse Juurdepääsumehhanismi vahendusel

Kasutaja

autentimiseks

Tarnija

jaoks

Tarniija

makseteenuse tarnija, kes annab juurdepääsu Juurdepääsumehhanismile

Tööpäev

päev esmaspäevast reedeni, v.a. riiklikud pühad (tööst vabad päevad)

Partner

ettevõtte, kellele Kontomatik edastab Kasutaja andmed

Kontomatik

KONTOMATIK UAB asukohaga Vilniuses, ul. Upes 23, LT-08128 Vilnius, Leedu, registreeritud numbri all 304852516, KMKR: LT100011837810, maksevahendaja, kes osutab üksnes konto teabele juurdepääsu teenust, kelle üle teostab järelevalvet Leedu Pank (Lietuvos bankas), kes on volitatud makseteenuste osutamiseks Leedu, Tšehhi, Eesti, Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Läti, Poola, Portugali, Hispaania ja Suurbritaani territooriumitel, kantud registrisse, mille pidajaks on Leedu Pank, numbri all LB000487, 17. detsembri 2018. a. otsuse põhjal, e-posti aadress: contact.lt@kontomatik.com, kodulehe aadress: https://kontomatik.com. Makseteenuste osutamiseks antud tegevusluba puudutavad üksikasjad on saadaval Kontomatik andmete juures veebilehel: https://www.lb.lt/en/sfi-financial-market-

participants/kontomatik-uab

Juurdepääsumehhanism

veebipõhine Tarnija poolt tagatud juurdepääsukanal ühele või rohkemale Kasutaja Kontole

Kontomatik tööriist

firma Kontomatik veebilehed, mis on mõeldud side pidamiseks firma Kontomatik ja Kasutaja vahel

Leping

Kasutaja ja firma Kontomatik vaheline leping, mis on sõlmitud Kasutajatingimustes sätestatud tingimustel

Üksikteenus

firma Kontomatik poolt osutatav Kasutaja andmetele juurdepääsu teenus ja nende edastamine Partnerile

Kasutaja

Üksikteenust kasutab füüsiline isik

Konto

Juurdepääsumehhanismis saadaval oleva maksekonto või samaväärne teenus

Kasutajatingimused

käesolevad Kasutajatingimused

Partneri portaal

Partneri veebileht


§ 2 KASUTAJATINGIMUSTE ESE


Käesolevad Kasutajatingimused määratlevad firma Kontomatik poolt Üksikteenuste osutamise põhimõtted. Üksikteenus kujutab endast juurdepääsuteenust kontot puudutavale teabele siseriiklike ja Euroopa õigusaktide alusel, mis reguleerivad makseteenuste osutamist ja selle osutamise üle – v.a. Kasutaja andmete edastamine Partnerile – teostab järelevalvet Leedu Pank. Andmete edastamine Partnerile ei kujuta endast makseteenuste osutamist ja seda teostatakse Kasutajatingimuste ning Euroopa ja riigisiseste õigusaktide sätete alusel, eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) alusel.§ 3 KONTOMATIK KOHUSTUSED


 1. Üksikteenuse raames kohustub Kontomatik saama juurdepääsu Kasutaja andmetele nende edastamise eesmärgil Partnerile.
 2. Üksikteenuse kasutamiseks on vajalikud Kasutaja poolsed toimingud Partneriga lepingu sõlmimise eesmärgil Partneri veebilehe vahendusel. Kontomatik ei ole lepingu pooleks ja tal ei ole mistahes õiguslikku suhet Kasutaja või Partneriga ning ta ei vahenda selle sõlmimist.
 3. Üksikteenuse kasutamiseks on volitatud üksens füüsiline isik:
 1. kes on vähemalt 18-aastane;
 2. kellel on täielik õigusvõime.
 1. Üksikteenuse kasutamiseks tuleb:
 1. kasutada Partneri portaalil paiknevat Kontomatik funktsionaalsust;
 2. valida Juurdepääsumehhanismi Tarnija Kontomatik Tööriista abil;
 3. nõustuda Kasutajatingimustega ja esitada tahteavaldus, mis on vajalik Üksikteenuse osutamiseks.
 1. Kasutaja on kohustatud osutama Kasutaja konto, millele Kontomatik saab juurdepääsu, autentemisandmete andmise abil. Autentimisandmete andmisega volitab Kasutaja firma Kontomati juurdepääsu saamiseks ühele või rohkemale Kasutaja kontole, mis on saadavad Juurdepääsumehhanismi vahendusel.
 2. Kasutajatingimustega nõustumise ja tahteavalduse esitamise hetkel, mis on vajalikud Üksikteenuse osutamiseks, sõlmitakse Kasutaja ja firma Kontomatik vahel Leping.
 3. Kontomatik edastab Kasutaja andmed Partnerile firma Kontomatik ja Partneri vahel kokku lepitud viisil.
 4. Üksikteenuse kasutamise hetkel on Kasutaja kohustatud:
 1. omama kõiki vajalikke õigusi Juurdepääsumehhanismi ja Autentimisandmete kasutamiseks;
 2. olema volitatud teabe kasutamiseks, mis on saadaval Juurdepääsumehhanismi vahendusl Autentimisandmete kasutamisega Üksikteenuse kasutamiseks vajalikes piires, s.h andmete edastamiseks Partnerile.
 1. Üksikteenust osutamine ei kesta kauem kui 60 minutit.


§ 4 ÜLDSÄTTED


 1. Üksikteenust osutatakse Kasutajalt tasu võtmata.
 2. Üksikteenuse kasutamiseks on nõutav internetile juurdepääsuga ning installitud uusima stabiilse, standardkonfiguratsiooni, sisse lülitatud küpsiste ning Javascripti kasutamisega seade.
 3. Üksikteenuse kasutamine on lubatud üksnes eesmärgil, mis on kooskõlas õigusaktide sätete ja Kasutajatingimustega.
 4. Keelatud on Üksikteenuse kasutamisega ebaseadusliku sisu saatmine.
 5. Üksikteenuse kasutamisel on Kasutaja kohustatud kasutama värskendatud viirusetõrjetarkvara, mis tagab antud seadme piisava turvalisusastme.


§ 5 ÜKSIKTEENUSE TURVALISUS


 1. Kontomatik keeldub Üksikteenuse osutamisest, kui:
 1. Kasutaja ei ole esitanud Autentimisandmeid või juhul, kui Autentimisandmed ei ole tõesed, aktuaalsed, täielikud, nad on blokeeritud, tundlikud või kui nad ei võimalda muul põhjusel Juurdepääsumehhanismis autentimist;
 2. Tarnija on keeldunud firmale Kontomatik juurdepääsu andmisest Kasutaja kontodele või juhul, kui juurdepääs Kasutaja Kontodele ei ole muudel põhjustel võimalik;

c. ta täheldab, et Üksikteenuse osutamine annaks ebaseadusliku või volitamata juurdepääsu Kasutaja kontole.

 1. Üksikteenuse osutamisel põhineb Kontomatik Tarnija poolt Kasutajale tagatud autentimise protseduuridel.
 2. Pärast Üksikteenuse osutamist ei ole firma Kontomatik võimalik Kasutaja kontole uueks juurdepääsuks.
 3. Kasutaja sisestab Autentimisandmed üksnes Üksikteenuse osutamiseks Kontomatik poolt. Kontomatik ei nõua Kasutajalt Autentimisandmete andmist ühelgi muul juhul, sh enne ja pärast Üksikteenuse osutamist. Eelkõige ei nõua firma Kontomatik Autentimisandmete edastamist kolmandatele isikutele, sh Partneritele ning nende edastamine kolmandatele isikutele võib ohustada andmete ja Kasutaja rahaliste vahendite ohutust.


§ 6 REKLAMATSIOONID JA VAIDLUSTE LAHENDAMINE


 1. Firma Kontomatik poolt osutatud Üksiteenust puudutav reklamatsioon tuleks esitada:
 1. kirjalikult – isiklikult igas kliente teenindavas Kontomatik punktis või postisaadetisega,
 2. elektrooniliselt e-posti aadressil: contact.lt@kontomatik.com.
 1. Reklamatsioon peaks sisaldama vähemalt:
 1. reklamatsiooni esitamise põhjust,
 2. kirjavahetuse aadressi või juhul, kui Kasutaja avaldab soovi vastuse saamiseks reklamatsioonile elektroonilisel teel – e-posti aadressi.
 1. Kasutaja on kohustatud andma firmale Kontomatik selgitusi ja abi Kasutaja poolt esitatud reklamatsiooniga seotud asjades juhul, kui selgituste või abi andmine ei ole vastuolus kehtivate õigusaktide sätetega. Kõik selgitused tuleks edastada seitsme päeva jooksul alates vastava nõude kättesaamisest.
 2. Reklamatsioon vaadatakse läbi asjatu viivituseta, ent mitte hiljem kui 15 tööpäeva jooksul selle saamisest. Tähtpäevast on kinni peetud, kui vastus saadetakse enne selle möödumist, kui vastus saadetakse kirja teel – piisab selle postitamisest kindlaksmääratud postiteenuse osutaja postiasutuses. Eriti keeruliste juhtumite korral, mis välistavad reklamatsiooni läbivaatamise ja selle vastamise 15 tööpäeva jooksul, võidakse tähtpäeva pikendada kun 35 tööpäevani, kusjuures sellisel juhul Kontomatik esitab selgituse hilinemise põhjuse kohta, osutab asjaoludele, mis tuleb asja läbivaatamise eesmärgil kindlaks teha ning määratleb reklamatsiooni läbivaatamise ning vastuse saatmise eeldatava tähtaja, mitte pikema kui 35 tööpäeva alates reklamatsiooni kättesaamise päevast.
 3. Vastus reklamatsioonile saadetakse paberkandjal või pärast Kasutajaga kokku leppimist elektronposti teel.
 4. Juhul, kui Kasutaja ei ole reklamatsiooni lahendamise viisiga rahul, on tal õigus kasutada tarbija vaidluste lahendamiseks mõeldud kohtuväliseid menetlusi. Juhul, kui Kasutaja kasutas Üksikteenust isiklike, pere või koduste vajaduste täitmise eesmärgil, on tal õigus pöörduda Leedu Panga poole vaidluse kohtuvälise lahendamise eesmärgil ühe aasta jooksul (protseduuri üksikasjad on saadaval veebilehel https://www.lb.lt/en/dbc-settle-a- dispute-with-a-financial-service-provider).
 5. Informeerime ka ODR platvormi olemasolust (European Online Dispute Resolution platform) ja võimalusest selle kasutamiseks vaidluste lahendamisel. ODR platvorm on saadaval aadressil: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


§ 7 LÕPPSÄTTED


 1. Kasutajatingimused on alla laadimiseks saadaval veebilehel https://signin.kontomatik.com/documents/Kontomatik-terms-of-service_EE.pdf
 2. Kõik Kasutaja poolt esitatud andmed ja teave peaksid olema tõesed, nende muutumise korral peaks Kasutaja neid värskendama või teavitama firmat Kontomatik nende muutumise kohta muul viisil.
 3. Kasutaja võib Lepingust taganeda põhjust esitamata ning mistahes lepingutrahvi tasumata 14 päeva jooksul alates selle sõlmimisest. Tähtajast on kinni peetud, kui taganemisavaldus on saadetud enne tähtaja möödumist. Taganemisavaldus tuleks esitada kirjalikult kirja teel või e-posti sõnumina aadressil: contact.lt@kontomatik.com.
 4. Juhul kui meie tegevus rikub Kasutaja hinnangul õigusakte, on Kasutajal õigus esitada kaebus Kontomatik tegevuse kohta Leedu Panka.
 1. Kõikidele firma Kontomatik ja Kasutaja vaheliste suhetele (sh Lepinguga seotud ning sellest tulenevatele kohustustele) kohaldatakse Leedu õigust, ilma et see piiraks rahvusvahelistes õigusaktides sätestatut. Leping on sõlmitud eesti keeles.
 2. Kõik Kasutajatingimuste täitmisega seotud vaidlused, mida ei ole õnnestunud lahendada kokkuleppe teel, lahendatakse asukohajärgse ning sisuliselt pädeva üldkohtu poolt. Asukohajärgseks pädevaks kohtuks on Kontomatik asukohajärgne üldkohus Vilniuses (Leedu), mis ei piira Kasutaja õigusi vaidluse esitamiseks teise kohtusse juhul, kui Kasutajal on seaduse alusel selleks õigus.
 3. Firmal Kontomatik on olemas vastutuskindlustuse poliis, et tagada Kasutajate nõuded, mis on seotud volitamata juurdepääsuga teavele maksekonto kohtu või selle teave volitamata kasutamisega.

33. Jooksev suhtlemine Kasutaja ja Kontomatik vahel toimub Kontomatik Tööriista vahendusel.