ÜKSIKTEENUSE OSUTAMISE RAAMES KASUTATAVATE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMIST PUUDUTAV


INFOKLAUSEL

Kui see on vajalik, võime töödelda Sinu andmeid ka võimalike nõuete tuvastamiseks, uurimiseks või kaitseks (isikuandmete kaitse üldmääruse art 6 lg 1 (b) või art 6 lg 1 (f) alusel) ja meie kohustuste täitmiseks, mis tulenevad õigusaktide, sh makseõiguse, raamatupidamisseaduse või meie kui üksnes arvele juurdepääsu teenust osutava makseasutuse kohustusi (nn statistikaalase aruandluse kohustust) reguleerivate seaduste sätetest (isikuandmete kaitse üldmääruse art 6 lg 1 (c) 6 alusel).


Lisaks võime selleks, et täita meie õigustatud huve teie isikuandmete vastutava töötlejana, kasutada teie kasutatava seadme tehnilisi andmeid üksikteenuse kasutamise analüüsimiseks ja parendamiseks ning ebaseadusliku tegevuse ennetamiseks ja uurimiseks (GDPRi artikli 6 punkti 1 alapunkti f kohaselt).

ISIKUANDMETE LIIK JA ALLIKAS

Seoses üksikteenuse osutamisega töötleme andmeid, mis on pärit Sinu maksekontolt või samaväärselt teenuselt, mis on saadaval juurdepääsumehhanismis (veebipõhisel juurdepääsukanalil), mis on tagatud Sinu makseteenuse tarnija (nt panga) poolt, mis hõlmavad ka andmeid, mida võib lugeda isikuandmeteks, nende hulgas ka autentimisandmed ja Sinu finantsolukorda puudutavad andmed (detailid

alljärgnevalt).


Sinu finantsolukorda  puudutavaid  andmeid töötleme subjekti,  kelle veebilehel Kontomatik funktsionaalsust (nt laenuandja) kasutasid, poolt määratletud perioodi jooksul ning ulatuses, mis on vajalik maksekonto või samaväärse teenuse avamise kuupäeva või esimese nende abil tehtud tehingu kindlaks tegemiseks.


Kui saame juurdepääsu Sinu maksekontole või samaväärsele konto teabele juurdepääsu teenust osutavatele tarnijatele mõeldud spetsiaalse liidese vahendusel, töötleme kõike selle liidese kaudu saadaval olevat teavet, mis võivad hõlmata mh:

  1. ees- ja perekonnanime või firma nime, konto omaniku või omanike ees- ja perekonnanimesid, mis on edastatud makseteenuste tarnija süsteemis, konto numbrit, saldot, konto avamise kuupäeva, tehingu staatust (sooritatud, ootel, tagasi lükatud, planeeritud, peatatud), tehingu kuupäeva, laekumise kuupäeva, tehingu summat, konto saldot pärast tehingu sooritamist, teise tehingu poole konto numbrit, teise tehingu poole ees- ja perekonnanime ja aadresse, MMC-koodi (kaupmehe kategoori numbrit), saatja ja saaja pankade andmeid,
  2. maksuandmeid (tehingute korral, mis on seotud sotsiaalkindlustusasutuse või maksuametiga), nn: maksukohustuslase number, maksumaksja täiendav identifitseerimisnumber, deklaratsiooni number, deklaratsiooni periood, maksetüübi identifikaator, täitedokumendi number, maksumaksja identifikaator, maksumaksja identifikaatori tüüp,
  3. maksekaardi liiki ja nimetust, maksekaardi numbrit (makseteenuste tarnija süsteemis kuvatud kujul; valdav enamik makseteenuste tarnijaist kuvab krediitkaardi numbrit vormis, kus tähtsamad arvud on asendatud tärnidega), tehingu tüüpi, kaardi omaniku andmeid, kaardi piiranguid, kaardi intressimäära, kaardil oleva võlgnevuse maksetähtaega,
  4. mõningad makseteenuste tarnijad võivad kuvada valikuliselt selliseid andmeid nagu: ID-number, aadressid, nt sissekirjutuse ja kontaktaadress, telefoninumber, e-posti aadress, rahvus ja kodakondsus, isikut tõendava dokumendi number, sünnikuupäev, sünnikoht,
  5. Üksikteenuse kasutamisel kasutatava seadme tehnilised andmed on näiteks brauseri tüüp, IP-aadress, seadme tüüp, operatsioonisüsteem.


Kui saame juurdepääsu Sinu maksekontole või samaväärsele konto teabele muu, kui juurdepääsu teenust osutavatele tarnijatele mõeldud spetsiaalse liidese vahendusel, võtame kasutusele kõik mõistlikud meetmed, et saada juurdepääs üknes samale andmete ulatusele, mis on saadaval Sinu makseteenuste tarnija liidese vahendusel. Juhul, kui tehnilistel põhjustel see ei ole võimalik ja saame juurdepääsu laiemale andmebaasile (mis hõlmab tavaliselt nt kontoesindaja või kaasomaniku ees- ja perekonnanime, teavet, mida mainiti eelmises lõigus maksekontode kohta, ent puudutavad teisi kui maksekontosid (nt tähtajalised ja säästuhoiused, laenukontod või kaardid jms), teavet teiste isikuandmete kohta, isiklikku profiili või teisi Sinu makseteenuste tarnija poolt osutatud teenuseid), siis neid andmeid ei kasutata Üksikteenuse osutamiseks ega ka muudel eesmärkidel. Kustutame üleliigsed andmed pärast andmete säilitusperioodi (14 päeva) möödumist, mis on mõeldud üksnes portaali funktsioneerimise tehniliste paranduste vajaduste võimalikuks tuvastamiseks. Sinu andmeid võidakse edastada teistele subjektidele üksnes selles ulatuses, mis ei ole laiem, kui andmete ulatus, mida kuvatakse konto teabele juurdepääsu teenust osutavatele tarnijatele mõeldud spetsiaalse liidese vahendusel.

ANDMETE VASTUVÕTJAD

Teie isikuandmeid võidakse edastada üksustele, kes töötlevad meie nimel isikuandmeid, nt IT-teenuse pakkujad, kellega on sõlmitud usaldusleping, ja teie nimetatud üksustele (nt üksus, kelle veebisaidil olete Kontomatiku funktsioone kasutanud). Teie isikuandmeid võidakse edastada ka üksustele, kellel on kehtivate

eeskirjade kohaselt õigus selliseid andmeid taotleda (näiteks kohus, politsei).

VÄLJASPOOL EUROOPA LIITU ASETSEVAD ISIKUANDMETE

VASTUVÕTJAD

Sinu andmeid võidakse edastada subjektidele Ameerika Ühendriigist, kes tagavad piisava isikuandmete kaitse taseme tänu Privacy Shield programmis osalemisele.

ANDMETE TÖÖTLEMISE PERIOOD

Üksikteenuse osutamiseks töödeldakse teie andmeid 14 päeva jooksul. Muudel eesmärkidel, nt meie teenuste analüüsi ja parendamise eesmärgil, töödeldakse andmeid maksimaalselt 3 aastat.


Võime töödelda Sinu isikuandmeid pikema perioodi jooksul, kui see on vajalik nõuete tuvastamiseks, uurimiseks või kaitseks. Juhul, kui see osutub vajalikuks meie õigusaktide sätetest tulenevate kohustuste täitmiseks, nn maksuõiguse, raamatupidamisseaduse või meie kui üksnes arvele juurdepääsu teenust osutava makseasutuse kohustusi (nn statistikaalase aruandluse kohustust) reguleerivate seaduste sätetest, võime töödelda Sinu andmeid ka perioodi jooksul, mis on

hädavajalik nende sätetega hõlmatud kohustuste täitmiseks.

ANDMESUBJEKTIDE ÕIGUSED

Sul on õigus juurdepääsuks oma andmetele, õigus nõuda nende muutmist, kui nad ei ole tõesed, nende eemaldamiseks või töötlemise piiramiseks ning õigus ka

andmete ülekandmiseks.

ÕIGUS       KAEBUSE ESITAMISEKS JÄRELEVALVEASUTUSSE

Sul on ka õigus kaebuse esitamiseks järelevalveasutusse, kes tegeleb isikuandmete kaitsega Sinu alalise elukoha, töökoha või väidetava rikkumise liikmesriigis. Eestis territooriumil on selliseks asutuseks:

Andmekaitse Inspektsioon

 Aadress: Tatari 39, 10134 Tallinn

Telefon: +372 5620 2341

TEAVE       ANDMETE ESITAMISE VABATAHTLIKKUSE VÕI

KOHUSTUSE KOHTA

Isikuandmete edastamine on vabatahtlik, ent nende töötlemine on Üksikteenuse