PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ JEDNORÁZOVÉ SLUŽBY

§ 1 DEFINICE

Údaje Uživatele

informace o účtech a jejich majitelích poskytované Přístupovým Mechanismem

Autentizační údaje

údaje sloužící k ověřování Uživatele vůči dodavateli pomocí Přístupového

Mechanismu

Dodavatel

dodavatel platebních služeb, který udržuje účet a poskytuje přístupový

mechanismus

Pracovní den

den od pondělí do pátku, s výjimkou státních svátků

Partner

subjekt, v jehož prospěch Kontomatik poskytuje údaje uživatele

Kontomatik

KONTOMATIK UAB se sídlem v Vilniusu, ul. Upes 23, LT-08128 Vilnius, Litva, kód právnické osoby 304852516, kód DPH: LT100011837810, což je platební instituce poskytující pouze službu přístupu k informacím o účtu pod dohledem Litevské banky (Lietuvos bankas) oprávněná k poskytování platebních služeb na území Litvy, Česka, Estonska, Francie, Německa, Itálie, Polska, Portugalska, Španělska a Velké Británie, zapsaná do rejstříku vedeného Litevskou bankou pod číslem LB000487 rozhodnutím ze dne 17. prosince 2018, e-mailová adresa: contact.lt@kontomatik.com, adresa internetové strany:

https://kontomatik.com/

Podrobnosti vztahující se na povolení poskytování platebních služeb můžete najít na internetové stránce: https://www.lb.lt/en/sfi-financial-market- participants/kontomatik-uab

Přístupový mechanismus

online přístupový kanál k jednomu nebo více účtům poskytnutým dodavatelem

Nástroj Kontomatik

internetová aplikace Kontomatik pro komunikaci mezi Kontomatik a uživatelem

a mezi Kontomatik a Přístupovým Mechanismem

Dohoda

dohoda mezi Uživatelem a Kontomatik uzavřená za podmínek vyplývajících z Podmínek

Jednorázová služba

Jednorázová Služba přístupu společnosti Kontomatik k údajům uživatele a jejich předání Partnerovi

Uživatel

fyzická osoba využívající Nástroj Kontomatik oprávněná k využívání služby Jednorázové Služby v souladu s §3 odst. 5

Účet

platební účet nebo ekvivalentní služba dostupná prostřednictvím Přístupového

Mechanismu

Podmínky

tyto podmínky poskytování Jednorázové Služby

Servis partnera

internetové stránky, nástroje nebo mobilní aplikace partnera, které umožňují využití Jednorázové Služby s využitím nástroje Kontomatik

PSD2

Payment Services Directive - Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366 ze dne 25. listopadu 2015 o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010 a kterým se ruší směrnice 2007/64/ES (Text

s významem pro EHP)

GDPR.

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna

2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES


Vyšší moc

události jako jsou: válečný konflikt, revoluce, nepokoje, výtržnictví, vandalismus, sabotáž a teroristické činnosti; stávky, blokády, epidemie; působení přírodních sil: přírodní katastrofy, silné bouře, hurikány, zemětřesení, povodně, úder blesku, dlouhodobě silné srážky a další události, ke kterým může dojít navzdory přiměřenému úsilí Kontomatiku za účelem zabránění, zpomalení nebo zmírnění

následků těchto událostí.


§ 2 PŘEDMĚT PODMÍNEK


 1. Tyto podmínky stanoví pravidla poskytování Jednorázové Služby společností Kontomatik, která se skládá z následujících a navzájem spojených fází:


 1. realizace služby přístupu k informacím o bankovním účtu ve smyslu vnitrostátních a evropských předpisů upravujících poskytování platebních služeb, zejména PSD2,
 2. předání údajů uživatele Partnerovi na základě Podmínek a v souladu s evropskými a státními předpisy, zejména GDPR.


 1. Kontomatik zpracovává osobní údaje Uživatele bez ohledu na partnera jako samostatný správce těchto údajů. Každý z nich je ve spojitosti s tím výhradně odpovědný za proces zpracování údajů. Informace o zpracování údajů společností Kontomatik se nacházejí v Informační doložce. Povinnost poskytování informací o podmínkách zpracování údajů partnera spočívá na partnerovi.


 1. S ohledem na charakter Jednorázové Služby, která je realizována okamžitě, uznává Uživatel, který je spotřebitelem, že při vyjádření souhlasu s jejím zahájením před uplynutím 14denní lhůty k odstoupení od dohody ztrácí právo k tomuto odstoupení.


§3 OBECNÁ USTANOVENÍ


 1. V rámci Jednorázové Služby Kontomatik získává přístup k údajům Uživatele v souladu s Informační Doložkou a za účelem jejich zpracování partnerem prostřednictvím Přístupového Mechanismu.
 2. K využití Jednorázové Služby je oprávněna pouze fyzická osoba, která:
 1. dovrší 18 let;
 2. má plnou způsobilost k právním úkonům;
 3. je majitelem, spolumajitelem účtu nebo má k němu na základě plné moci přístup poskytnutý majitelem nebo spolumajitelem, v případě, že je majitelem právnická osoba – plná moc musí být udělena v souladu se zastupováním této osoby;
 4. má Autentizační údaje.
 1. K využití Jednorázové Služby je nutné, aby Uživatel podnikl kroky za účelem uzavření dohody s Partnerem prostřednictvím Servisu Partnera. Kontomatik není stranou dohody ani žádného jiného občanskoprávního vztahu mezi uživatelem a Partnerem, neprovádí činnosti v oblasti zprostředkování jeho navázání.
 2. Za účelem využití Jednorázové Služby musí uživatel:
 1. vybrat Nástroj Kontomatik v Servisu Partnera;
 2. uvést Dodavatele Přístupového Mechanismu prostřednictvím nástroje Kontomatik;
 3. přijmout Podmínky a vyjádřit souhlas nezbytný k zahájení poskytování jednorázové služby.
 1. Prostřednictvím uvedení Bezpečnostních údajů Uživatel pověřuje Kontomatik k získání přístupu k údajům Uživatele, pomocí přístupu k jednomu nebo více účtům dostupných s využitím Přístupového Mechanismu, s výhradou odst. 6.
 2. Pokud má Přístupový Mechanismus takovou funkci, Uživatel musí uvést účty, k nimž Kontomatik získá přístup.


Pokud není funkce výběru účtů dostupná, Kontomatik může získat přístup ke všem účtům dostupným prostřednictvím Přístupového Mechanismu.

 1. V okamžiku využívání jednorázové služby je uživatel zavázán:
 1. mít veškerá nezbytná oprávnění k použití Přístupového Mechanismu a Bezpečnostních údajů;
 2. být oprávněn k disponování informacemi přístupnými prostřednictvím Přístupového Mechanismu v oblasti nezbytné k využívání Jednorázové Služby, a také v oblasti zveřejnění údajů uživatele partnerovi a Kontomatik.
 1. Po realizaci Jednorázové Služby Kontomatik nezískává opětovný přístup k účtu.


§ 4 PODMÍNKY UZAVŘENÍ SMLOUVY


 1. Pro správnost zahájení poskytování Jednorázové Služby je nezbytné uzavření Dohody.
 2. K uzavření Dohody dochází v okamžiku přijetí podmínek a vyjádření příslušných souhlasů Uživatele.
 3. Dohoda je uzavírána na dobu určitou, která je potřebná k realizaci jednorázové služby. Jednorázová služba je prováděna okamžitě s dodržením omezení Přístupového Mechanismu.
 4. Uznává se, že Jednorázová Služba byla provedena v okamžiku předání údajů Uživatele Partnerovi.
 5. Jednorázová Služba je poskytována bez výběru poplatků od uživatele.


§ 5 BEZPEČNOST JEDNORÁZOVÉ SLUŽBY


 1. K využití Jednorázové Služby je vyžadováno vlastnění zařízení s přístupem k internetu s instalovanou nejnovější stabilní verzí prohlížeče Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Samsung Internet se standardní konfigurací a spuštěnou obsluhou souborů cookies a skriptu JavaScript.
 2. Využití Jednorázové Služby je povoleno výhradně pro účely v souladu s právními předpisy a Podmínkami.
 3. Je zakázáno zasílání obsahu s využitím Jednorázové Služby nezákonné povahy a obsahu porušujícího práva třetích stran.
 1. Při používání Jednorázové Služby je Uživatel zavázán používat aktualizovaný antivirový program, zajistit vhodné úrovně zajištění daného zařízení a chránit zařízení před neoprávněným přístupem (např. prostřednictvím použitím PIN kódu, přihlášení pomocí biometrických údajů).
 2. Realizace Jednorázové Služby může být závislá na službách poskytovaných subjekty třetích stran (např. operátorem telefonní sítě nebo poskytovatelem internetu), za něž Kontomatik neodpovídá.
 3. Veškeré údaje a informace uváděné Uživatelem by měly být pravdivé, v případě jejich změny je musí uživatel bezodkladně aktualizovat nebo informovat o změně jiným způsobem subjekty angažované do procesu poskytování Jednorázové Služby.
 4. Kontomatik odmítá provedení Jednorázové Služby, pokud:
 1. Uživatel neuvede Autentizační údaje nebo budou Autentizační údaje nepravdivé, neaktuální, nekompletní, zablokované, vyhrazené nebo z jiných důvodu znemožňují ověření Přístupovému Mechanismu;
 2. Dodavatel zamítl Kontomatiku přístup k účtu nebo je přístup k účtu nemožný z jiných důvodů;
 3. zjistí, že provedení Jednorázové Služby by mělo za následek nelegální nebo neoprávněný přístup k účtu;
 4. zjistí, že uživatel podniká kroky za účelem nevhodného využití nástroje Kontomatik (např. kopírování, úprava; obcházení bezpečnostních prostředků) nebo je využívá k jiným než určeným záměrům.
 1. K realizaci jednorázové služby dochází využitím ověřovacích postupů zajištěných uživateli poskytovatelem.
 2. Uživatel zavádí Autentizační údaje výhradně za účelem realizace jednorázové služby společnosti Kontomatik. Kontomatik nevyžaduje od Uživatele uvedení Bezpečnostních údajů pro jiné účely, a to ani před zahájením nebo po ukončení poskytování Jednorázové Služby. Kontomatik zejména nevyžaduje poskytnutí bezpečnostních údajů třetím stranám, včetně partnerů. Případné poskytnutí těchto údajů třetím stranám ohrožuje bezpečnost údajů i finančních prostředků uživatele.


§ 6 DOSTUPNOST SLUŽBY


 1. Jednorázovou službu lze využívat 24h denně 7 dní v týdnu.
 2. Kontomatik má právo k zavádění změn v přístupových metodách, působnosti, technických specifikacích atd., což může způsobovat přestávky v poskytování jednorázové služby. Kontomatik má právo pozastavit poskytování Jednorázové Služby pro účely provedení údržbových prací a dalších činností nezbytných pro zajištění správného poskytnutí Jednorázové Služby.


§ 7 ODPOVĚDNOST


 1. Kontomatik poskytuje Jednorázovou Službu profesionálním způsobem, pečuje o její kvalitu a udržuje bezpečnost.
 2. S ohledem na charakter Jednorázové Služby Kontomatik nezaručuje správnost ani přesnost informací stažených v rámci služby.
 3. Kontomatik nenese odpovědnost za absenci možnosti nebo ztížení v poskytování Jednorázové Služby, zejména ležících na straně Partnera nebo Dodavatele, ale také vyvolaných Vyšší Mocí.
 4. Kontomatik nenese odpovědnost za jakékoli finanční rozhodnutí nebo jiné rozhodnutí provedené Uživatelem, případně v jeho prospěch, v souvislosti s realizací Jednorázové Služby partnery nebo jinými subjekty. Kontomatik nenese odpovědnost za jakékoli přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s poskytováním Jednorázové Služby včetně ušlého zisku.


§ 8 STÍŽNOSTI A ŘEŠENÍ SPORŮ


 1. Reklamace o Jednorázové Službě poskytované Kontomatikem může být podána:
 1. písemně – poštovní zásilkou,
 2. ústně – telefonicky na čísle +370 682 89431 (sazba za telefonní spojení dle sazebníku operátora)
 3. elektronicky e-mailem: contact.lt@kontomatik.com.

S ohledem na absenci zvláštní jednotky, která má možnost osobní obsluhy uživatele, není možné osobní podání reklamace na místě podnikání společnosti Kontomatik.

 1. Reklamace by měla obsahovat alespoň:
 1. popis události, která tvoří základ reklamace,
 2. korespondenční adresu a pokud uživatel žádá o udělení odpovědi na reklamaci elektronickou poštou - adresu elektronické pošty.
 1. Uživatel je vázán poskytnout společnosti Kontomatik vysvětlení a pomoc spojenou s reklamací podanou Uživatelem, pokud poskytnutí vysvětlení nebo pomoci nebrání předpisy platného práva. Veškerá vysvětlení musí být předávána ve lhůtě 7 dní od obdržení dotazu uživatele ze strany Kontomatiku.
 2. Reklamace je vyřizována bez zbytečného prodlení, nejpozději však ve lhůtě 15 Pracovních Dní od data jejího obdržení, s výhradou bodu 36. K dodržení termínu stačí odeslání odpovědi před jeho uplynutím a v případě odpovědi poskytnuté písemně – odeslání na poštovním úřadě určeného operátora.
 3. V zejména komplikovaných případech znemožňujících vyřízení reklamace a udělení odpovědi ve lhůtě 15 pracovních dní může být tato lhůta prodloužena na 35 pracovních dní, přičemž v takovém případě Kontomatik vysvětluje příčinu zpoždění, uvádí okolnosti, které musí být stanoveny pro účely vyřízení záležitosti a které určují předpokládanou lhůtu vyřízení reklamace a poskytnutí odpovědi, nejdéle však 35 pracovních dní od obdržení reklamace.
 4. Odpověď na reklamaci je poskytována písemně nebo, po odsouhlasením s uživatelem, elektronickou poštou.
 5. V případě, že je uživatel nespokojen se způsobem vyřízení reklamace, má na výběr:

a. využití mimosoudního řešení spotřebitelských sporů;

b. v případě, že uživatel využije jednorázovou službu pro realizaci osobních, rodinných nebo domácích potřeb – obrácení se na Litevskou banku za účelem mimosoudního řešení sporu v průběhu jednoho roku (podrobnosti postupu se nacházejí na internetových stránkách

https://www.lb.lt/en/dbc-settle-a-dispute-with-a-financial-service-provider)

c. využití  platformy  ODR  (European  Online  Dispute  Resolution platform)  přístup  na    adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§ 9 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Podmínky jsou dostupné ke stažení na straně:

https://signin.kontomatik.com/documents/Kontomatik-terms-of-service_CZ.pdf

 1. Kontomatik si vyhrazuje právo změnit pravidla. Změny budou platit ode dne jejich publikace na stranách servisu.
 2. S výhradou §2 odst. 3 je uživatel oprávněn k odstoupení od dohody bez uvedení Důvodu a bez úhrady jakéhokoli penále z tohoto titulu ve lhůtě 14 dní od jejího uzavření. Lhůta je považována za dodrženou, pokud bude prohlášení o odstoupení odesláno před jejím uplynutím. Osvědčení o odstoupení by mělo být podáno písemně nebo zasláno e-mailem na adresu: contact.lt@kontomatik.com
 3. Pokud činnosti Kontomatiku porušují dle Uživatele právo, má Uživatel oprávnění k podání stížnosti vůči činnostem Kontomatik k Litevské bance: https://www.lb.lt/en/
 1. Podmínky a Dohoda jsou předmětem litevského práva a budou v souladu s ním interpretovány. Pokud však Uživatel bydlí v jiné zemi než v Litvě, nemělo by to mít vliv na práva a povinnosti vyplývající z bezpodmínečně platných předpisů zákona státu EU/EOG, v němž je poskytována Jednorázová Služba, zvláště pokud je Uživatel spotřebitelem.
 2. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s Podmínkami nevyřešené smírně budou vyřešeny místně příslušným soudem. Místně příslušným soudem dle sídla Kontomatiku je obecný soud ve Vilniusu (Litva), což neomezuje oprávnění uživatele k podávání sporu k vyřízení jiným soudem v případě, že takové oprávnění náleží Uživateli v důsledku platných předpisů zákona, zvláště, pokud je Uživatel spotřebitelem.
 3. Kontomatik má pojištění civilní odpovědnosti poskytnuté za účelem zajištění nároků Uživatele spojených s neoprávněným přístupem k informacím o platebním účtu nebo neoprávněným použitím těchto informací.
 4. Probíhající komunikace mezi Uživatelem a Kontomatik se odehrává při využití nástroje Kontomatik a prostřednictvím e-mailové pošty nebo dalších digitálních médií.