INFORMAČNÍ DOLOŽKA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V OBLASTI JEDNORÁZOVÉ SLUŽBY

SPRÁVCE

KONTOMATIK, UAB se sídlem ve Vilniusu, ul. Upes 23, LT-08128 Vilnius, Litva, kód

právnické osoby 304852516, kód DPH: LT100011837810, platební instituce poskytující výhradně službu přístupu k informacím o účtu s dozorem Litevské banky (Lietuvos bankas) oprávněná k poskytování platebních služeb na území Litvy, Česka, Estonska, Francie, Německa, Itálie, Polska, Portugalska, Španělska a Velké Británie, zapsaná do rejstříku vedeného Litevskou bankou pod číslem LB000487 rozhodnutím ze dne 17. prosince 2018.

Podrobnosti vztahující se na povolení poskytování platebních služeb můžete najít na internetové webové stránce po vepsání údajů Kontomatik:

https://www.lb.lt/en/sfi-financial-market-participants/kontomatik-uab.
Internetové stránky správce: https://kontomatik.com

Rozsah údajů, které může správce zpracovávat, mj.:

a) jméno a příjmení nebo název společnosti, jméno a příjmení majitele nebo majitelů účtu uvedené v systému dodavatele platebních služeb (např. banka), číslo účtu, zůstatek účtu, datum otevření účtu, stav transakce (uskutečněná, očekávající, odmítnutá, naplánovaná, pozastavená), datum transakce, datum zaúčtování, částka transakce, zůstatek na účtu po transakci, číslo účtu druhé strany

transakce, jméno, příjmení a adresa druhé strany


transakce, titul transakce, typ transakce, podrobnosti transakce, kód MCC (kód kategorie příjemce), údaje banky příjemce i odesilatele;

  1. daňové údaje (pro transakce spojené se sociálními pojišťovnami nebo finančním úřadem), jako jsou daňové identifikační číslo (DIČ), dodatečné identifikační číslo plátce, typ platby, číslo prohlášení, období prohlášení, identifikátor typu platby, číslo vymáhaného titulu, identifikátor plátce, typ identifikátoru plátce;
  2. typ a název platební karty, číslo karty, číslo účtu připsaného ke kartě, typ transakce, údaje majitele karty, limit karty, procentní sazby karty, termín úhrady zadlužení karty;
  3. rodné číslo, adresy: adresa pobytu a kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, národnost, občanství, číslo průkazu totožnosti, datum narození, místo narození;
  4. technické údaje spojené se zařízením, které používáte během využívání Jednorázové služby, jako je prohlížeč, IP adresa, typ zařízení, operační systém;
  5. a další údaje získané od poskytovatele platebních služeb (např. banka), pokud byly poskytnuty v rámci Přístupového Mechanismu.

Rozsah údajů je pokaždé definován Přístupovým mechanismem Dodavatele.

PŘÍJEMCI ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje mohou být:

  1. předávány subjektům zpracovávajícím osobní údaje na žádost správce, tedy Zpracovatele, např. dodavatelů IT služeb, s nimiž byla uzavřena dohoda o pověření;
  2. poskytnuty Vámi uvedenému subjektu (např. Partnerovi, na jehož stránkách jste používali nástroj Kontomatik), který se také stává správcem Vašich údajů, na základě Vámi vyjádřeného souhlasu;
  3. předány subjektům oprávněným k požadování těchto údajů na základě platného práva (například: soudu, policii).

PŘÍJEMCI ÚDAJŮ

MIMO EVROPSKOU UNII

Vaše údaje nejsou předávány subjektům mimo Evropský hospodářský prostor

OBDOBÍ UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

Za účelem realizace jednorázové služby budou Vaše údaje zpracovávány maximálně po

dobu 14 dnů. Po tomto období budou údaje neodvratně odstraněny.


Správce však může zpracovávat Vaše údaje po delší dobu, pokud je to nezbytné ke stanovení, řízení nebo obhajobu nároků. Pokud je to nezbytné pro účely plnění povinnosti vyplývající z předpisů zákona, jako např. předpisy daňového zákona, účetní předpisy nebo předpisy upravující naše povinnosti (např. povinnosti vykazování statistických údajů) coby platební instituce poskytující výhradně službu přístupu k informacím o účtu, Správce může zpracovávat Vaše údaje také po dobu nezbytnou k realizaci povinností uvedených v těchto předpisech.

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Máte právo k přístupu ke svým údajům a právo požadovat jejich opravu, pokud nejsou správné, jejich odstranění nebo omezení zpracování a právo k přenosu těchto údajů.

Výše uvedené dispozice vydány Správci nejsou závazné vůči dalším správcům (zpracovávajícím údaje v důsledku poskytování údajů na základě Vašeho souhlasu).

PRÁVO

K PODÁNÍ STÍŽNOSTI K DOZORČÍMU ORGÁNU

Máte také právo k podání stížnosti k dozorčímu orgánu zabývajícímu se

ochrannou osobních údajů v členském státě Vašeho obvyklého pobytu, pracoviště nebo místa spáchání údajného přestupku.

Údaje litevského úřadu pro ochranu osobních údajů:

State Data Protection Inspectorate Registration code 188607912

L. Sapiegos str. 17, LT-10312 Vilnius, tel: +370 5 271 2804 / 279 1445, Fax +370 5 261

9494, E-mail ada@ada.lt

INFORMACE

O SVOBODĚ

Poskytování osobních údajů je dobrovolné, avšak jejich zpracování je podmínkou

poskytování Jednorázové Služby.

NEBO POVINNOSTI

POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ

Všechny pojmy psané velkým písmem nedefinované v tomto dokumentu mají význam definovaný

Podmínkami Jednorázové Služby.