Regulamin Konkursu „HACKOMATIK”

§1 DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają odpowiednio:

1. „Konkurs” – konkurs „Hackomatik” organizowany i prowadzony na zasadach określonych w Regulaminie
2. „Organizator” – Kontomatik spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000338706, z kapitałem zakładowym 250.000,00 PLN, NIP 526-10-44-039, REGON 011612810; Organizator jest jednocześnie wydającym nagrodę (fundatorem) w rozumieniu art. 41 ust. 1 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przyrzekającym nagrodę  w rozumieniu art. 919, 920 i 921 kodeksu cywilnego;
3. „Uczestnik” – osoba spełniająca warunki uczestnictwa, która w terminie określonym w niniejszym Regulaminie prawidłowo wypełniła Formularz oraz przystąpi do rozwiązania zadania konkursowego;
4. „Formularz” - formularz rejestracyjny znajdujący się pod adresem https://forms.gle/2eubv1r73tmGkabZA;
5. „Komisja” – komisja konkursowa złożona z dwóch przedstawicieli Organizatora reprezentujących obszar tzw. data science. 

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Konkurs odbędzie się 28 maja 2022 roku w siedzibie Organizatora pod adresem: 
ul. Prosta 51,
00-838 Warszawa (IX piętro),
w godzinach: 9.30-17.30.
(potwierdzanie obecności Uczestników rozpocznie się od godziny 8.45 na parterze budynku)
3. Uczestnicy zostaną upoważnieni do poruszania się po pomieszczeniach biurowych Organizatora po zapoznaniu się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa. 
4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 Nr 201 poz. 1540 z późn. zm.).
5. Osobą wyznaczoną do udzielania informacji nt.  Konkursu jest Lucjan Rosłanowski. Wszelkie zapytania dotyczące zgłaszania udziału i uczestnictwa w Konkursie należy zgłaszać nie później niż do 26 maja 2022 roku na adres email;  lucjan.roslanowski@kontomatik.com.

§3 WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz miejsce zamieszkania na terenie Polski, z wyłączeniem osób, o których mowa w ust. 2 poniżej.
2. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są członkowie kierownictwa i pracownicy oraz współpracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin.  Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
3. Zgłoszenie uczestnictwa powinno nastąpić w okresie od 10 maja 2022 roku do 27 maja 2022 roku przez prawidłowe wypełnienie i przesłanie Formularza na stronie Organizatora. Potwierdzenie dokonania uczestnictwa nastąpi w formie z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych przez Uczestnika w Formularzu. 
4. W ramach Formularza przewiduje się możliwość zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie w charakterze Uczestnika, maksymalnie 3-osobowego zespołu współpracującego razem przy wykonaniu zadania konkursowego. 
5. Przesłanie Formularza będzie traktowane jako potwierdzenie zapoznania się przez Uczestnika z Regulaminem oraz tzw. klauzulą informacyjną i akceptację jego postanowień.

§4 ZADANIE KONKURSOWE / PRZEBIEG KONKURSU 

1. Zadanie konkursowe będzie polegać na rozwiązaniu zadania analitycznego polegającego na wdrożeniu klasyfikatora o największej mocy predykcyjnej dla zestawu otrzymanych od Organizatora danych bankowych.
2. Ww. dane bankowe oraz pozostałe szczegóły dot. zadania konkursowego, w tym zasady punktacji ukończonych zadań konkursowych, zostaną udostępnione Uczestnikom w dniu organizacji Konkursu.
3. Wybór języka programowania do rozwiązania zadania konkursowego będzie należeć do Uczestników.
4. Uczestnik jest zobowiązany zgłoszenia chęci skorzystania podczas rozwiązywania zadania konkursowego ze sprzętu komputerowego Organizatora (monitor, myszka, klawiatura) nie później niż w terminie 5 dni przed datą organizacji Konkursu. Organizator nie zapewnia laptopów/ komputerów, niezbędnych do rozwiązania zadania konkursowego. 
5. Czas na rozwiązanie zadania wynosi 8 godzin od momentu wskazanego przez Organizatora i nie będzie przedłużany.
6. W trakcie przebiegu Konkursu Organizator zapewnia napoje.
7. Prawidłowy przebieg Konkursu będzie monitorowany przez Komisję.
8. Uczestnicy udzielają Organizatorowi bezpłatnej i niewyłącznej licencji do publikowania całości lub części, jak również podsumowań treści zadań konkursowych w ramach realizacji działań promocyjno-informacyjnych dotyczących organizacji i przebiegu Konkursu.

§5 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 01.06.2022 roku.
2. Trzem najlepszym Uczestnikom Konkursu zostaną przyznane nagrody. 
3. Wybór najlepszych Uczestników nastąpi w oparciu o kryterium punktacji. 
4. Lista nagrodzonych i wyróżnionych Uczestników zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora.   
5. Osoby nagrodzone zostaną powiadomione telefonicznie/mailowo o wynikach Konkursu. 
6. Organizator zastrzega sobie prawo zebrania od zwycięzców dodatkowych informacji niezbędnych dla realizacji celów podatkowych wraz z dowodami na ich potwierdzenie (np. potwierdzenie statusu bycia studentem).

§6 NAGRODY

1. W Konkursie zostaną przyznane następujące nagrody:
I nagroda – 5 000 PLN + 10 %
II nagroda – 3 000 PLN + 10 %
III nagroda – 2 000 PLN + 10 %
2. Podane powyżej kwoty są kwotami brutto, które będą wypłacone najlepszym Uczestnikom po uprzednim naliczeniu i odprowadzeniu przez Organizatora podatku dochodowego od osób fizycznych wg obowiązujących przepisów prawa podatkowego.
3. W przypadku, gdy w ramach jednego uczestnictwa zostanie zgłoszony łącznie 2 lub 3 osobowy zespół, przyznana nagroda zostanie podzielona i wypłacona proporcjonalnie pomiędzy wszystkich członków takiego zespołu.
4. Zwycięzcom nie przysługuje prawo żądania wymiany nagrody na inną.

§7 TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane z wykorzystaniem następujących danych korespondencyjnych:
a) w formie pisemnej na adres: Kontomatik sp, z o.o. ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa, z dopiskiem “Hackomatik”,
b) lub mailowej na adres email: compliance@kontomatik.com z tytułem maila “Hackomatik”.
2. Reklamacja powinna zawierać wskazanie danych Uczestnika (takich jak:  imię, nazwisko, adres do korespondencji) oraz dokładnego  opisu  i powodu złożenia reklamacji. 
3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich otrzymania przez Organizatora. Ww. termin ulega przedłużeniu w przypadku konieczności uzupełnienia brakujących informacji przez Uczestnika. Nieuzupełnienie przez Uczestnika braków uprawnia Organizatora do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
4. Uczestnik zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie odpowiadającej formie zgłoszenia reklamacji.

§8 DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
2. Każdy uczestnik przed przystąpieniem do zadania konkursowego zobowiązany jest zapoznać się z tzw. klauzulą informacyjną, która przedstawia zasady przetwarzania danych osobowych Uczestników przez Administratora, zgodnie z treścią załącznika 1 do Regulaminu. 
3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą również w zakresie wizerunku - przez cały okres realizacji działań promocyjno-informacyjnych dotyczących organizacji i przebiegu Konkursu. W przypadku braku zgody odnośnie wykorzystania wizerunku nie będzie możliwe wzięcie udziału w Konkursie.

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej pod adresem: [https://www.kontomatik.com/pl/regulamin-konkursu-hackomatik] 
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
3. Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 10 maja 2022 roku.
4. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Regulaminu. Zmiany będą komunikowane przynajmniej z 1-dniowym wyprzedzeniem i nie będą naruszać zakresu praw wcześniej nabytych.
5. Udział w Konkursie jest bezpłatny (z wyłączeniem kosztów przejazdów i tych związanych z eksploatacją własnego, które obciążają Uczestnika).